Abstract and keywords
Abstract (English):
Estimation of the geoecological situation in coastal zone are very important. There are some problems in theory and practical in estimation of the geoecological situation with used definiteness and methods.

Keywords:
geoecological situation
Text

При проведении оценок геоэкологической ситуации в береговой зоне возникает ряд проблем, не имеющих на сегодняшний день однозначных решений. Первая проблема, возникающая зачастую ещё на этапе определения
основных целей и задач исследования, связана с неоднозначность используемых определений и терминов, применяемых в сфере берегопользования. Термин береговая зона связан с неоднозначностью установления её границ, а так же с наложением других терминов, таких как прибрежноморская зона или прибрежная зона.

References

1. Beregovaya geomorfologiya, 1980

2. Beregovye zony: terminy i opredeleniya / Pod red. Schukina A.K. //OO «KE Associaciya», ZAO «Vystavochnoe ob'edinenie «Restek». SPb., 2005.

3. Zenkovich V.P. Osnovy ucheniya o razvitii morskih beregov. M. : AN SSSR, 1962.

4. Morskaya geomorfologiya. M., 1980.

5. Morskoy enciklopedicheskiy slovar'. L. : Sudostroenie, 1991.

6. Opredelenie integral'nogo pokazatelya sostoyaniya prirodnogo ob'ekta kak slozhnoy sistemy // Dmitriev. V.V. / Sreda obitaniya.

7. Pogrebov V.B., Shilin M.B. Biomonitoring pribrezhnyh zon Mirovogo okeana // Osnovnye koncepcii sovremennogo beregopol'zovaniya. [Tekst]. SPb. : izd-vo RGGMU, 2009. S. 75-125.

Login or Create
* Forgot password?