DEVELOPMENT OF DOCUMENTS AND PRINCIPLES STATE CADASTRE OF THE MARINE COASTAL ZONE OF THE RUSSIAN FEDERATION (RF SCMCZ)
Abstract and keywords
Abstract (English):
State Cadastre of the marine coastal zone of the Russian Federation (RF SCMCZ) is created to ordering of information about resources and capabilities of the coastal zone. In the paper it’s formulated the main concept of the RF SCMCZ development as a complex structure document that includes a multistage information on administrative, legal, environmental and socio-economic characteristics of a single (coherent) area. The organizational structure and scheme of maintenance as well as project of the documents of the RF SCMCZ are presented.

Keywords:
zone
Text

Для упорядочения информации о ресурсах и возможностях береговой зоны необходимо создание Государственного кадастра береговой зоны Российской Федерации (ГКБЗ РФ) как методически систематизированного свода данных, включающего качественную и количественную опись объектов или явлений с их экономической оценкой, систематизированного свода сведений, количественно и качественно характеризующих определенный вид природных ресурсов.

References

1. Gogoberidze G.G., Zhamoyda V.A., Ryabchuk D.V., Spiridonov M.A. Na puti sozdaniya sovremennoy geologicheskoy osnovy beregovedeniya (bazovaya terminologiya) // Regional'naya geologiya i metallogeniya. 2006. № 28. S. 181-191.

2. Gogoberidze G.G. Normativno-pravovye vozmozhnosti primeneniya metodov kompleksnogo upravleniya beregovymi zonami akvatoriy morskih i vnutrennih vodnyh ob'ektov Rossiyskoy Federacii // Mezhdunarodnaya konferenciya «Sozdanie i ispol'zovanie iskusstvennyh zemel'nyh uchastkov na beregah i akvatorii vodoemov». Novosibirsk, 01-06.08.2011. Trudy 2-y mezhdunarodnoy konferencii. Novosibirsk : izd. SO RAN, 2011. S. 124-128.

Login or Create
* Forgot password?